Koronka do Ducha Świętego (2)

Na początku – Wierzę w Boga…, dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca – 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i dodaje sie po słowie „… Jezus” następujące słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:

  1. „Który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego”.
  2. „Który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość”.
  3. „Który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci”.
  4. „Który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością”.
  5. „Który niech nam ześle siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe”.

Po każdym dziesiątku mówimy:
„Chwała Ojcu…” oraz:
„O Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami”.

Na zakończenie:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.

Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

Litania do Ducha Świętego (1)

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w Miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez przyjście swoje w językach ognistych,
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościól swój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iżby łaska Twoja najświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas chroniła. Amen.

Litania do Ducha Świętego (2)

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności
Duchu Święty, źródło radości
Duchu Święty, strażniku sumień naszych
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę Swoją
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu
Duchu Święty, dawco rady i męstwa
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty!
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty!
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – zachowaj nas Duchu Święty
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski – zachowaj nas Duchu Święty
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej – zachowaj nas Duchu Święty
Od braku serca wobec bliźnich naszych – zachowaj nas Duchu Święty
Od zatwardziałości w grzechach – zachowaj nas Duchu Święty
Od zaniedbania pokuty – zachowaj nas Duchu Święty
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli – zachowaj nas Duchu Święty
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas Duchu Święty
Od potępienia wiekuistego – zachowaj nas Duchu Święty
My grzeszni – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś Kościół Twój święty zachować raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś godne w nas mieszkanie dla Siebie przygotować raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I ducha prawego odnów we mnie.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (3)

Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący – zmiłuj się nad nami
Duchu Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi
Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali
Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości
Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu
Duchu Prawdy, pouczający nas o wszelkiej prawdzie
Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę
Duchu Pański, wszelką ziemię napełniający
Duchu Boży, któryś jest w nas
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu rady i męstwa,
Duchu umiejętności i pobożności
Duchu bojaźni Bożej
Duchu łaski i miłosierdzia
Duchu mocy, miłości i umiaru
Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju
Duchu pokory i czystości
Duchu dobroci i słodyczy
Duchu łask wszelkich
Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem wymownym
Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy zstąpił
Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia
Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający
Duchu Święty, Duchu wybraństwa dzieci Bożych
Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych
Duchu Święty, rozdający dary Swe każdemu według własnej woli
Bądź nam miłościw, przebacz nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
Od wszelkiego złego – wybaw nas, Panie!
Od grzechu każdego – wybaw nas, Panie!
Od pokus i zasadzek szatańskich – wybaw nas, Panie!
Od zarozumiałości i rozpaczy – wybaw nas, Panie!
Od opierania się prawdzie objawionej – wybaw nas, Panie!
Od uporu i zatwardziałości serca – wybaw nas, Panie!
Od wszelkiej zmazy duszy i ciała – wybaw nas, Panie!
Od ducha nieczystego – wybaw nas, Panie!
Od wszelkiej złej woli – wybaw nas, Panie!
Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna – wybaw nas, Panie!
Przez Wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało – wybaw nas, Panie!
Przez zstąpienie Twe na Apostołów – wybaw nas, Panie!
W dzień sądu Twego – wybaw nas, Panie!
My biedni grzesznicy, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbeszcześcili prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest Duchem Bożym, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy doświadczali wszelkiego ducha, czy od Boga pochodzi, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas Swym Duchem wszechwładnym umocnił, prosimy Cię – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, abyś nas nieustanną mocą Ducha Świętego wspierać raczył, byś oczyszczając przez Miłosierdzie Swoje, od zmazy serca nasza zachował i obronił od wszelkiego złego. Amen.