Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu przyjdź
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Ojca obiecany nam
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był
I Ciebie jedno tchnienie Dwóch
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał
I Temu, co pociesza nas
Niech hołd wieczystych płynie chwał.

Modlitwy o 7 darów Ducha Świętego

 1. Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru mądrości, abym poznawał i umiłował Prawdę Wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne.
  Daj mi dar rozumu, abym poznał, o ile dozwala nieudolność ludzka, prawdy objawione.
  Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy stworzonych. Żebym wszystko odnosił do Boga według uczuć Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata.
  Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą.
  Daj mi dar mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony.
  Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi.
  Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, abym się bał grzechu bardziej niż śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej.
  Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i ducha umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
  Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią godną Twojego dziecka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 2. Duchu Święty, Duchu Ożywicielu i Uświęcicielu! Ty zstępujesz do serc wybranych dzieci Ojca w niebie i przyjaciół Jezusa Chrystusa z całą swoją mocą stwórczą i uświęcającą.
  Nie chcesz jedynie pomagać i wspierać naszą słabość i nieudolność ludzką w drobnych sprawach i trudnościach codziennego życia. Ty pragniesz dokonać nieskończenie więcej w sercach ludzkich, które doświadczasz i prowadzisz do Królestwa Bożego.
  Udziel nam coraz więcej światła przez dary mądrości, rozumu, umiejętności i rady, które wspierają naszą zdolność poznania prawdy. Pomnażaj w nas przedziwne moce darów prawdziwej pobożności, roztropnego męstwa i pokornej bojaźni Bożej, które umacniają i uszlachetniają ludzkie serca.
  Pragniemy szczerze być wiernymi apostołami, czyli przyjaciółmi i świadkami Pana Jezusa na tym świecie, na wszystkich drogach naszego życia. Amen.
 3. Boże Wszechmogący, w sakramencie bierzmowania wlałeś w serca nasze Ducha Twego jako rękojmie przyszłej naszej w Tobie chwały. Jego jesteśmy własnością. Spraw to, byśmy utwierdzili się w mocy Jego.
  Duchu Święty, Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone, w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję położyli w Bogu.
  Duchu Święty, Duchu rady, ukaż nam tam, gdzie nasza myśl zawodzi, co trzeba nam czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia.
  Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do każdego grzechu, strzeż w pokusach, pomóż ujarzmić nieopanowane namiętności, obdarz nas łaską ducha dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego, zachowaj od wszelkiej pychy i zuchwałości.
  Duchu Święty, Duchu pobożności, w Tobie wołamy: Abba! Ojcze! Rozpal w nas żar miłości Boga, obudź gorliwość dla spraw Jego, spraw, abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie.
  Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże i doświadczenia, a w niebezpieczeństwach w Nim naszą ufność pokładali.
  Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię prawdy Bożej, daj nam stałość i pewność wiary, pomóż poznać wielkość Boga, która przewyższa wszelkie nasze pojęcie.
  Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas do doskonałości. Ty dajesz nam poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania, radość i pocieszenie z tego płynące. Abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy. Amen.
 4. Duchu Święty, udziel nam daru rozumu, abyśmy, na ile nasz umysł umysł pojąc może, głębiej poznali i zrozumieli prawdy wiary, abyśmy więcej rozumieli prawdy objawione i bardziej do nich się przywiązali swoim umysłem i sercem. Aby wiara nasza była silniejsza i pewniejsza, by nie targały nami wątpliwości i złudzenia. To, co jest trudne dla naszego umysłu, niech rozjaśni Twoja łaska. Spraw także, by serca nasze nie ulegały zabobonom, fałszywym prorokom i objawieniom, a zawsze trwały w prawdzie. Amen.
  Duchu Święty, udziel nam daru mądrości, abyśmy bardziej cenili rzeczy wieczne od doczesnych. Dopomóż nam widzieć we wszystkim co dobre, wypełnienie się woli Bożej, a w tym co złe, dopust Boży, który ma jedynie na celu doprowadzenie do większego dobra. Rozpal w nas miłość, daj nam pokój serca, abyśmy nie popadali w skrajności i nie ulegali ludzkim szaleństwom. Amen.
  Duchu Święty, obdarz nas darem umiejętności, abyśmy umieli w świetle wiary patrzeć na rzeczy stworzone. Niech sprawy ludzkie, dzięki Twojemu natchnieniu, będą przez nas właściwie oceniane i wszystko niech prowadzi nas do Boga. Dopomóż nam, by wzrastała nasza nadzieja pokładana w Bogu, a doświadczenie rozpaczy nigdy nie było od niej silniejsze. Amen.
  Prosimy Cię, Duchu Święty, o dar rady. Nasza codzienność to pasmo ciągłych wyborów. W pośpiechu życia tak łatwo o pochopność w podejmowaniu decyzji, tak wiele pokus do wygody, ułatwień, złudnego dobra. potrzebujemy dużo roztropności, by nie dać się zwieść; aby wybierać to, co prawdziwie jest dobre. Natchnij nas, byśmy wiedzieli, co i jak mamy czynić, uzdolnij nas do tego, byśmy zawsze czynili to, co jest najlepsze w konkretnych sytuacjach, w jakich się znajdujemy. Amen.
  Duchu Święty, obdarz nas darem zdrowej pobożności. Wszystko, co zostało nam dane, pochodzi z Bożej dobroci dla nas. Tylko Bogu należy się najwyższy szacunek i uwielbienie. Dopomóż nam, byśmy Boga najbardziej miłowali, ze wszystkiego, co jest na świecie, abyśmy Jemu całkowicie zaufali, jak dziecko ufa dobremu ojcu. Spraw, byśmy za bezmiar dobroci i miłosierdzia, którego doświadczamy, umieli składać Bogu dziękczynienie całym sercem, umysłem i czynami. Ustrzeż nas także od wszelkiego fałszu w pobożności, od wszystkiego, co może gorszyć i osłabiać wiarę innych. Amen.
  Tak bardzo potrzebujemy daru męstwa, abyśmy nie ostygli, aby wiara nie spowszedniała w nas. Duchu Święty, daj nam moc do przezwyciężania naszych własnych słabości, niechęci, ospałości. Wszelkie przeszkody i trudności, które pojawiają się na drodze naszej wiary i życia potrzebują męstwa, by być pokonane, a przezwyciężone wyrabiają odwagę i śmiałość. Potrzebujemy Twojego daru,byśmy byli silniejsi, byśmy nie lękali się być dobrymi, abyśmy chętniej składali nawet wielkie ofiary z miłości do Boga. Amen.
  Duchu Święty, prosimy Cię, o dar bojaźni Bożej. Chcemy porzucić wszelkie przejawy pychy, dumy z siebie samych. Pragniemy także, aby wyzwalać się od zła, które nas zawstydza. Nie chcemy jednak, aby jedynym argumentem był strach przed Bożą sprawiedliwością i karą. Dlatego prosimy o dar bojaźni, a nie strachu. Duchu Święty, niech Twój dar sprawi, abyśmy nie chcieli grzechu, nie chcieli zła, nie chcieli tego wszystkiego i nie czynili tego wszystkiego, co nie podoba się Bogu, co jest niezgodne z Jego wolą. Aby najważniejszym argumentem dla nas było to, że nie chcemy wystąpić przeciwko przyjaźni i miłości, że nie chcemy zasmucać Tego, Który nas pierwszy umiłował. Nie chcemy utracić Jego zaufania, nie chcemy wykorzystywać Jego dobroci. Wlej w nas, Duchu Święty, bojaźń doskonałą, bojaźń z miłości. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II

Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

Koronka do Ducha Świętego (1)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

 1. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 2. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 3. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 4. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 5. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 6. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
 7. Bądź Uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie
W: I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego
W: Módl się za nami.