Nowenna do Ducha Świętego (1)

Modlitwa wstępna:
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu:
Pismo Święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:
Pismo Święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).
Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu:
Pismo Święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:
Pismo Święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu:
Pismo Święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).
Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu:
Pismo Święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:
Pismo Święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:
Pismo Święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do Ducha Świętego (2)

Modlitwa wstępna

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W pierwszym dniu:

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie- niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. (J 7,37-39)

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, tak również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W drugim dniu:

Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. (Tt 3,5-7)

Módlmy się:
Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W trzecim dniu:

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. {1 Kor 12,13}.

Módlmy się:
Duchu przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym kościele. Amen. Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W czwartym dniu:

Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. (2 Kor 1,21-22)

Módlmy się:
Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W piątym dniu:

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.(Rz 8,26-27)

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W szóstym dniu:

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój,cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. (Ga 5,16.22.25)

Módlmy się:
Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według Ducha i cieszyli się Jego owocami. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W siódmym dniu:

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie: za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. (1 Kor 6,19-20)

Módlmy się:
Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W ósmym dniu:

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.(1 Kor 2,9-10)

Módlmy się:
Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W dziewiątym dniu:

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2,1-4)

Módlmy się:
Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy o dary i łaski Ducha Świętego

Poświęcenie się Duchowi Świętemu
Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i Miłości! Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny na przyjmowanie natchnień, pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz, aby serce moje zawsze pałało miłością do Boga i bliźniego, a wola moja zawsze z wolą Bożą się zgadzała, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.

O dar dobrej modlitwy
Boże mój, boleję bardzo, że tak mało kocham modlitwę i tak rzadko ją podejmuję. Nie potrafię mówić do Ciebie z miłości, nie widzę Twej potęgi i twej dobroci. Dlatego obojętność zalega moje serce, które nie jest zdolne wznieść myśli do Ciebie. Panie, ogarnij mnie swym tchnieniem, obudź uczucia zgaszone przez grzechy i nadmierne zatopienie się w drobiazgach codziennego życia.
Daj mi ducha skupienia i głębokiej pobożności, abym umiał oddalać niepokojące roztargnienia, gdyż przenikają one moje myśli i oddalają mnie od Ciebie. Usta wymawiają słowa modlitwy, ale duch mój jest opanowany przez wyobraźnię, pożądania i sprawy przyziemne.
Nie pozwól, Panie, aby zabrakło modlitwy w moich myślach i w moim sercu. Jeśli tak się stanie, wówczas pozbawiony będę także Twojej łaski i błogosławieństwa. Nie opuszczaj mnie i mej duszy w czasie natarczywego ataku rozmaitych pokus i szalejącego wokoło zła.
Naucz mnie, Boże, wołać do Ciebie na wszystkich drogach mojego życia, wzywać Twej pomocy, u Ciebie szukać natchnienia do rzeczy wielkich i świętych. Amen.

Modlitwa o miłość
Boże, Ty sprawiasz, że wszystko służy dobru tych, którzy Ciebie miłują; daj naszym sercom niezłomne uczucie Twej miłości, aby żadna pokusa nie zdołała stłumić w nas pragnień zrodzonych z Twojego natchnienia.
O Duchu Święty, przyjdź do mego serca.
O Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał się mi lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Chryste, Miłości, daj mi miłość Twoją!
Duchu Święty, Uświęcicielu mój, napełnij me serce żarem Twej miłości. Amen.

Modlitwa o pokój
Duchu Święty, Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może. Niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, Dawcy pokoju, dozwól, byśmy uświadomili sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich pogrążają nas nieszczęsne podziały.
Spraw, by znikła wszelka nienawiść, wszystkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze zjednoczenia i Bożej zgody. Tak jak jest tylko jedno ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, byśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary, miłości i jedną myślą oraz jednym głosem wychwalać Ciebie, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa o radość
Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała i umiejętność zachowania go. Zechciej mi dać, o Panie, świętą duszę, która ma stale na względzie to, co jest dobre i czyste. Spraw, abym w obliczu pokusy do grzechu nie wpadał w strach, ale umiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku.
Zechciej, o Panie, dać mi duszę, której obca jest wszelka nuda i która nie zna szemrania, wzdychań i narzekania.
Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zaznał w życiu trochę prawdziwej radości, a i innych mógł nią obdarzyć.
Panie, któryś w księgach Swoich świętych powiedział, że „w pogodnym obliczu króla jest życie”, okaż nad nami i nad ziemią, którąś stworzył, pogodne Swoje Oblicze i udziel nam pogody ducha.
Łaskawym Swym i pogodnym Obliczem oświeć, Duchu Święty, nasze serca, wzmocnij w nas blask Twojej łaski, abyśmy poprzez dobre uczynki zasłużyli na to dobro, o które Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o męstwo
Prosimy Cię, Panie, zetrzyj pychę naszych wrogów i złam ich upór mocą Swojej prawicy.
Panie, niech Twoja łaska, o którą prosimy, oczyści nas z ukrytych grzechów i wybawi od nieprzyjacielskich zasadzek.
Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże i broń nas od niebezpieczeństw grożących nam ze strony nieprzyjaciół, abyśmy uwolnieni od wszelkich niepokojów, mogli Ci służyć swobodnym umysłem.
Wszechmogący i najłaskawszy Boże, wejrzyj na nasze prośby i uwolnij nasze dusze od pokus złych myśli, abyśmy mogli być godnym przybytkiem Ducha Świętego.
Duchu Święty, Mocy nasza, wlej otuchę i siłę w nasze serca i umocnij naszą wolę, abyśmy mogli dobrze wypełniać swoje codzienne obowiązki. Oświecaj nasz umysł, niech poznajemy coraz lepiej Boże prawdy, zapalaj nas do coraz większego miłowania Boga i każdego bliźniego. Niech Twoja łaska umacnia nas na drodze do szczęścia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o realizację własnego powołania
Duchu Święty, Ty oświecasz nasze umysły, Ty obdarzasz darami, rozdzielasz charyzmaty, dajesz natchnienie. Daj mi łaskę jasnego poznania, co mam czynić, jaką drogę mam wybrać, by być właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Oświeć mój umysł, abym lepiej poznał siebie, bym lepiej potrafił wykorzystywać swoje zdolności do wypełniania woli Bożej. Ufam, że skoro właściwie odczytam swoje powołanie, to nie zabraknie mi Twojej łaski w realizacji rzeczy trudnych, że potrafię pokonać wszelkie przeszkody, by wypełniły się Boże zamiary. Wspomagaj mnie Duchu Święty swoimi łaskami, dodawaj sił w chwilach trudnych, tak by od początku do końca towarzyszyła mi Twoja moc. Amen.

Modlitwa o natchnienie w pracy
Mam podjąć trud pracy. Oby mój wysiłek nie poszedł na marne, ale przyniósł błogosławione owoce. Moja praca składa się z mnóstwa czynności, różnych drobiazgów, etapów następujących po sobie. Proszę Cię, Duchu Święty, o natchnienie, abym umiał pracować lepiej, bym znalazł sposób na właściwe ułożenie swoich zajęć, aby moja praca była jakościowo lepsza i bardziej wydajna. Oddal ode mnie także poczucie zmęczenia, przyjdzie bowiem właściwy czas na wypoczynek. Uczyń mój trud owocnym, daj mi doznać zadowolenia z wszystkiego, co dobrze mi wyjdzie, abym mój zapał wzrastał i większa była chęć robienia dobrego użytku z moich talentów i mojego powołania. Chociaż praca jest trudem wykonywanym „w pocie czoła”; błogosław mi w pracy, daj mi natchnienie, by trud ten stał się dla mnie trudem chcianym, a jego owoc był pożyteczny. Amen.

Modlitwa o wytrwanie w prawdzie
Każdego dnia tak wiele informacji dochodzi do moich uszu. Prasa, radio i telewizja serwują mi wiadomości, chcą mnie uczyć, co teraz jest modne, podają mi, co wywołuje sprzeciw, a co aprobatę opinii publicznej, chcą mi wmówić, co jest dobre, a co złe. Patrzę, słucham i oglądam. Nie wszystko mi się podoba, nie wszystko aprobuję. Proszę Cię, Duchu Święty, o jasność w ocenie, w sądzeniu spraw, bym tam, gdzie są niejasności, umiał czytać między wierszami, bym umiał rozpoznać, jaka intencja i jaka wola kryje się w przekazywanych treściach, bym umiał odróżnić prawdę od polityki, rzeczywistość od grania na uczuciach, szczerość od próby wciskania fałszu. Duchu Święty pomóż mi ustrzec się od błędu. Amen.

Modlitwa o wytrwanie do końca
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Boże Jedyny, Tyś mnie stworzył aktem mocy Swojej, Tyś mnie odkupił z nadmiaru dobroci Swojej, Tyś mnie uświęcił tchnieniem Swej łaski, strzegłeś mnie Opatrznością Swoją i sam z miłości ku mnie przeznaczyłeś mnie do uczestnictwa w Twej chwale.
Ty nie przestajesz obdarzać mnie miłością, łaskami, dobrodziejstwami, za które odpłacam się niewdzięcznością i niewiernością.
Boże mój, uciekam się do Twego nieskończonego miłosierdzia, żałując mocno i szczerze, że Cię nieustannie obrażam, tak mało znam, tak mało kocham. Przeniknięty Twoim Duchem uczynię wszystko, by coraz bardziej Cię miłować i wiernie Tobie służyć do końca życia.
Ratuj mnie, Boże, w chwili mojej śmierci, która ma rozstrzygnąć o moim wiecznym szczęściu. Wybaw mnie od zasadzek mocy piekielnych i ataków złego ducha; od lęku i trwogi, od pokus, rozpaczy, nieufności, od pychy i zatwardziałości serca. Poleć mnie opiece Najświętszej Maryi Pannie, wszystkim Aniołom i Świętym.
Duchu Święty, Duchu Nadziei, wysłuchaj mnie. Niech zbawienie moje będzie pięknym owocem Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał;
radości, abym się świętą pociechą napełnił;
pokoju dla zupełnego mej duszy ukojenia;
owoc cierpliwości dla cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń.
Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej;
dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich;
mądrości, abym umiał unikać grzechów;
łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował.
Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu;
skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał;
wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi.
Spraw, abym zachowując serce czyste na ziemi, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.