Nowenna do św. Józefa

1. Modlitwa wstępna
O chwalebny święty Józefie: przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny…

2. Przedstawienie intencji
Następuje przedstawianie próśb w ciszy lub też głośno wyliczając prośby i dziękczynienia, jak to ma miejsce w nabożeństwach nowennowych.

3. Modlitwa na poszczególne dni nowenny

Na pierwszy dzień (10 marca)
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcę tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był ci posłuszny na ziemi, wysłucha cię także w niebie.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na drugi dzień (11 marca)
Chwalebny święty Józefie, Ojciec niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na trzeci dzień (12 marca)
Święty Józefie, twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na czwarty dzień (13 marca)
Józefie święty, pod opieka twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia św. była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na piąty dzień (14 marca)
Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno „marności światowe”, jak i „szatańskie najazdy” nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas swoją potężną opieką, abyśmy pomocą twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na szósty dzień (15 marca)
Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryję Panną. i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na siódmy dzień (16 marca)
Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc, ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała czyli Kościoła. Wypraszaj przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na ósmy dzień (17 marca)
Święty Józefie, potężny nasz patronie! Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy Cię usilnie, aby Twoja obecność czczona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na dziewiąty dzień (18 marca)
Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, przy twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

4. Modlitwa do świętego Józefa
Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

5. Litania do świętego Józefa
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Ustanowił go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
P.: Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy, oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

DODATEK
W INTENCJACH O DOBRĄ PRACĘ

Wprowadzenie

Święty Józefie my nie wiemy, czy Ty miałeś jakiekolwiek problemy z pracą, czy z brakiem pracy. Jeśli tak, co wtedy czułeś? Czy czułeś lęk, niepokój, traciłeś nadzieję, a może przeciwnie pełen ufności złożyłeś wszystko w ręce Boga? Czy, Ty, który byłeś Jego ziemskim opiekunem potrafiłeś być ubogim i skromnym człowiekiem i nie pragnąć nic ponadto, co było Ci potrzebne?
Ufni w Bożą Opatrzność podejmujemy codzienny wysiłek, aby uwierzyć, że to, co w tym życiu nas dotyka, również problemy z pracą, jest wpisane w nasze powołanie. Często jednak trudno jest nam dostrzec sens tego wszystkiego. Rodzi się w nas lęk, gniew, bunt, żal, przygnębienie, zniechęcenie i zwątpienie… Czasem się też zdarza że uciekamy i to nieraz w złym kierunku, coraz dalej od Boga, potykamy się, upadamy, grzeszymy… Stawiamy po raz kolejny pytanie, „ dlaczego?”.
Święty Józefie za Twoim wstawiennictwem, chcemy teraz głośno wołać do naszego dobrego Ojca w niebie, o godną pracę, w której moglibyśmy realizować swoje powołanie, rozwijać zdolności i talenty, które otrzymaliśmy od Niego. Nade wszystko jednak prosimy Cię, abyś wyjednał nam łaskę przyjęcia woli Bożej w naszym życiu. Wtedy słowa zapisane w Piśmie Świętym, które św. Paweł kieruje do nas: „A Bóg[…] według swojego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę” (Flp 4,19), staną się naszą codziennością. Święty Józefie módl się za nami!

Intencje nowenny

* o dobrą pracę
* o dobrych pracodawców
* o dobrą współpracę z innymi pracownikami
* o przełamanie wewnętrznych barier, które przeszkadzają nam w szukaniu pracy lub też jej wykonywaniu
* o wolność w podejmowaniu decyzji w sprawie pracy i wewnętrzny pokój
* za naszych bliskich i przyjaciół, przeżywających problemy z pracą
* o to, abyśmy w naszej pracy realizowali nasze powołanie i świadczyli przez to o Bogu.