Nowenna przez wstawiennictwo św. o. Pio

DZIEŃ PIERWSZY
Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga. Wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie …, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ DRUGI
Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by uwierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga. Ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji … , którą ci przedkładam.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ TRZECI
Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą. Módl się za mną w moich trudnościach …, uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ CZWARTY
Święty Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia. Wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę …
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ PIĄTY
Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja. Bądź ze mną w moim doświadczeniu …, abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ SZÓSTY
Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba. Bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę …
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ SIÓDMY
Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości. Módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę …
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ ÓSMY
Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go. W imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar …, o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi. Przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie …
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Czuwanie przy Grobie Pańskim

Teksty z Pisma Świętego wybrane do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia podczas czuwania w Wielką Sobotę po Wigilii Paschalnej.
ŻYCIE
J 1, 4
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi.

Mt 11, 28
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Flp 1, 21-22
Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać?
MIŁOŚĆ
J 3, 16-17
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

J 15, 12-13
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

J 15, 9.11
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

J 13, 1
Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
ZMARTWYCHWSTANIE
Łk 24, 1-9
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.

Rz 6, 8a
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,…

Mk 16, 12-16
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstał. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Łk 24, 44-48
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.