Rodzaje rekolekcji

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)
Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

* w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
* wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało
* straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.
Rekolekcje eucharystyczne
Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

* teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
* liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;
* celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie.
Rekolekcje “Uzdrowienie wspomnień”
Jeśli:

* zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
* inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
* Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
* czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
* nie umiesz przebaczyć;
* masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują –

– te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.
W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, I stopień Oazy, rekolekcje ignacjańskie.
Rekolekcje “Akceptacja siebie”
Jeśli pomimo przeżycia “Uzdrowienia wspomnień”

* przeżywasz niepewność wobec siebie samego;
* nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;
* potrzebujesz ciągle nowych sukcesów i nie satysfakcjonuje Cię np. III miejsce;
* niepokoją Cię sukcesy innych osób z Twojego środowiska;
* masz poczucie, że powinieneś być inny –

– te rekolekcje są dla Ciebie. W swojej dynamice są podobne do “Uzdrowienia wspomnień”. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji “Uzdrowienie wspomnień” i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Dlatego zgłoszenie się na te rekolekcje wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety, pomagającej w rozeznaniu sytuacji duchowej.
Pojednanie z przeszłością
Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego skierowane do osób wszystkich stanów pragnących pojednać się z własną przeszłością lub przeżywających trudności w realizacji swojego powołania. Są to rekolekcje z indywidualnym towarzyszeniem. Przez cały czas rekolekcji obowiązuje całkowite milczenie (proszę o tym dokładnie poinformować osoby zapisujące się). W rekolekcjach nie mogą wziąć udziału osoby aktualnie przeżywające ostre kryzysy emocjonalne lub będące w trakcie leczenia psychiatrycznego i przyjmujące leki psychotropowe. Jeśli takie osoby mimo wszystko przyjadą na rekolekcje muszą się liczyć z tym, że nie będą mogły w nich uczestniczyć.
Rekolekcje “Nie bójcie się miłosierdzia”
Jeśli:

* tęsknisz za doświadczeniem Bożej miłości przeżytym na początku drogi nawrócenia,
* trudno Ci pogodzić miłość Bożą z cierpieniem, które Cię spotyka,
* czujesz się bezradny wobec narastających zagrożeń współczesnego świata,
* “kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością, lub też pragniesz jego pogłębienia –

– przyjedź na rekolekcje “Nie bójcie się miłosierdzia”.
Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.
Rekolekcje dla liderów
Rekolekcje liderów Odnowy w Duchu Świętym pod hasłem „Wróć do pierwotnej miłości” prowadzi ks. Mirosław Cholewa wraz ze Wspólnotą Przymierza św. Jana Chrzciciela z Warszawy. Treści rekolekcyjne dotyczą zasadniczych zagadnień życia grupy modlitewnej i samej posługi lidera – posługa lidera, rozeznawanie i służba charyzmatami, relacje w grupie i budowanie wspólnoty, formacja i ewangelizacja. Poza katechezami, modlitwą indywidualną i wspólną, Eucharystią, warsztatami, możliwością wstawienniczej modlitwy, także indywidualne konsultacje i spowiedź. Jeśli jesteś młodym liderem i nie masz jeszcze wiele doświadczenia, jeśli jesteś liderem z długim stażem i przeżywasz stan zmęczenia posługą – przyjedź, by odnowić ducha, aby Pan rozpalił na nowo w tobie swoją miłość.
Rekolekcje o rozeznawaniu
Jeśli:

* stoisz wobec ważnej, konkretnej decyzji w swoim życiu;
* nie jesteś pewien, czy Twoje wybory życiowe są zgodne z tym, czego dla Ciebie chce Bóg;
* zależy Ci na tym, by każdego dnia wiernie odpowiadać na Boże wezwania –

– te rekolekcje są dla Ciebie. Katechezy w czasie dwóch pierwszych dni dotyczą teologii rozeznawania, a proponowane modlitwy pomagają ukształtować w sobie postawy wewnętrzne niezbędne przy rozeznawaniu. Trzeci dzień jest przeznaczony na podjęcie przez każdego z uczestników rozeznania dotyczącego jego konkretnej sytuacji życiowej. Jest też wtedy możliwość skonsultowania swojego rozeznania z jednym z prowadzących. Uczestnikami mogą być osoby po REO i “Uzdrowieniu wspomnień”.
Rekolekcje “Boże drogi zbawienia”
Jeśli:

* dziwią Cię pewne wydarzenia z Twojego życia i wydaje Ci się, jakby nie Bóg był ich Autorem;
* wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i nic się nie zmienia w Twoim życiu duchowym;
* jeśli całe Twoje życie to jeden wielki chaos i trudno Ci dostrzegać w nim jakiś sens;
* jeśli chcesz pytać o najkrótszą drogę do świętości –

– jedź na “Boże drogi zbawienia”! Rekolekcje te są refleksją nad historią życia Abrahama, Jakuba, Hioba, Jonasza i Narodu Izraelskiego, a także świętych – Augustyna, Ignacego Loyoli. Interpretacja historii ich życia uczy nas rozumieć działanie Boga w naszym życiu, w wydarzeniach, sytuacjach dotychczas niezrozumiałych.
Mogą w nich uczestniczyć osoby, które wcześniej brały udział w REO (lub innego typu rekolekcjach ewangelizacyjnych) i w jakichś innych rekolekcjach (np. Eucharystycznych, Uzdrowienie wspomnień, …).
W szkole Ducha Świętego
Rekolekcje skupiają się wokół tematów:
Miłość – Chcę, aby Bóg na nowo przekonał mnie o swojej Miłości.
Przemiana – Chcę odpowiedzieć na miłość Boga, a ponieważ grzech jest przeszkodą, proszę o łaskę uznania swej grzeszności i głębokiej przemiany.
Służba – Chcę wyrazić Bogu i ludziom swoją miłość, dlatego podejmuję konkretną posługę.
Do udziału w rekolekcjach zachęcamy tych, którzy:

* pragną otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,
* zamierzają podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,
* doświadczają zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”,
* pragną uczynić rozeznawanie swoją stałą praktyką w życiu.

Żyć uwielbieniem
Jeśli pragniesz:

* pogłębić relację z Jezusem
* spojrzeć z pewnym dystansem na własne życie
* obudzić życie wewnętrzne przez zaufanie i pokój
* posiąść radość duchową
* stać się CHWAŁĄ BOGA

– zapraszamy na rekolekcje „Żyć uwielbieniem”.
Rekolekcje – poprzez konferencje, rozważanie Słowa, rozmowy indywidualne – prowadzą do głębszego poznania Boga i zachwytu nad tym, co czyni dla dobra człowieka. Pomagają pełniej zrozumieć miłość i działanie Boga w codziennym życiu, motywują do stawania w bezinteresownym uwielbieniu niezależnie od okoliczności.
W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przeżyli „Uzdrowienie wspomnień”.
Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe
Rekolekcje te są zasadniczo realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę “drugiego nawrócenia” – otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie.
W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a “od strony zewnętrznej” uczestniczyły przynajmniej w rekolekcjach “Uzdrowienie wspomnień”. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora. Osoby, które nie uczestniczyły w rekolekcjach “Akceptacja siebie”, a chcą wziąć udział w Ćwiczeniach Ignacjańskich indywidualno-grupowych, wypełniają odpowiednią ankietę, która znajduje się przy “Zgłoszeniach”.