Maryja

Kapłan: Panie Jezu, dzisiaj, we wspomnienie Matki Bożej Anielskiej, stajemy przed Tobą razem z Twoją Matką – Maryją. Wraz z Nią chcemy Ciebie wielbić, chcemy Ci dziękować, a także chcemy prosić o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne.

„Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku” – tak mówi dziś do nas Pan ustami proroka Jeremiasza. Wszyscy jesteśmy gliną w ręku Boga, każdego z nas kształtuje najlepiej, najpiękniej.

Każdemu z nas Pan Bóg także powierza określone zadania i stosownie do tego wyposaża nas w dary, talenty, charyzmaty. Odpowiednio kształtuje tych, których powołuje do Swojej służby.

Swoimi dłońmi ukształtował też najpiękniejszą z niewiast – Maryję. Uformował Ją odpowiednio do roli, jaką zamierzał Jej powierzyć – roli  Matki Syna Bożego.

Zatrzymajmy się na kilku momentach z Jej życia, aby przyjrzeć się, jak Pan Bóg Ją kształtował i w jaki sposób Ona odpowiadała na Jego działanie. Popatrzmy po to, aby się od Niej uczyć.

 I Zwiastowanie

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (…)

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»” Łk 1, 26-30. 38a

Panie Boże, pragniemy podziękować Ci za to, że włączasz ludzi w realizację Twego planu zbawienia – dziękujemy Ci, Panie.

– za dar powołania ludzi do kapłaństwa i życia zakonnego – dziękujemy Ci, Panie.

– za delikatność, z jaką kierujesz Swoje zaproszenie – dziękujemy Ci, Panie.

za dar wolności w wyborze drogi życia, którym nas obdarzyłeś – dziękujemy Ci, Panie.

za odwagę, której udzielasz osobom podejmującym Twoje wezwanie – dziękujemy Ci, Panie.

– za łaski, których udzielasz powołanym – dziękujemy Ci, Panie.

za wszystkie osoby powołane do życia poświęconego Tobie i służbie braciom – dziękujemy Ci, Panie.

PIEŚŃ

II Nawiedzenie św. Elżbiety

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (…)

Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.” Łk 1, 39-41. 46-50

Panie Jezu, pragniemy Ciebie uwielbiać jak Maryja. Pragniemy od Niej uczyć się, jak mamy to czynić.

Bądź uwielbiony Panie Jezu, Jedyny Boże i Zbawicielu – bądź uwielbiony, Panie.

– w Swojej wszechmocy i miłosierdziu – bądź uwielbiony, Panie.

– w Swojej świętości – bądź uwielbiony, Panie.

– w Twoim przymierzu, które zawarłeś z ludem wybranym – bądź uwielbiony, Panie.

– w Twojej wierności obietnicom – bądź uwielbiony, Panie.

– we wszystkich Twoich wielkich dziełach – bądź uwielbiony, Panie.

PIEŚŃ

III Wesele w Kanie

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. (…)

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (…) .”  J 2, 1-2. 5

Panie Jezu, który pragniesz być obecny wśród nas w każdej chwili, w każdym wydarzeniu, chcemy Ci teraz przedstawić nasze prośby.

– aby w naszych rodzinach Bóg był na pierwszym miejscu – prosimy Cię, Panie.

– aby rodzice uczyli swoje dzieci przeżywać każdy dzień, czas nauki, obowiązków i rozrywki w obecności Boga – prosimy Cię, Panie.

– aby nauczyciele i wychowawcy wspierali rodziców w ich zadaniu przygotowania młodych do przyszłości – prosimy Cię, Panie.

– aby ruchy i stowarzyszenia katolickie były miejscem spotkania człowieka z Bogiem – prosimy Cię, Panie.

– aby wspólnoty parafialne otaczały troską i modlitwą dzieci i młodzież – prosimy Cię, Panie.

– abyśmy wszyscy potrafili czynić to, czego Bóg od nas oczekuje – prosimy Cię, Panie.

PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM

Sierpień 2012